Bibliography Detail

Mimbar : jurnal kajian agama dan budaya | Perpustakaan Pusat

# #
No image available for this title

Text

Mimbar : jurnal kajian agama dan budaya


Vol.XIX, No.3, 2002;
No.38, Th.XV, 1999/2000;
Vol.XVIII, No.1, 2001;
vol. 29, No. 2, 2012

Vol.23, No.1, 2006;
Vol.23, No.2, 2006;
Vol.23, No.3, 2006;
Vol.23, No.4, 2006;
Vol.XVI,No.4/1999;
No.35,Th.xv,1998-1999;
No.36,Th.xv,1998-1999

No.35,Th.xv,1998-1999;
- Volume 29, No. 2, 2012
-Hamdani Anwar:pembaharuan internal dimesir
-Budi Sulitiono:arkeologi sebagai disiplin ilmu
-Nasrun Mahmud:profesionalisme in laguage teaching
-Said Agil H.Al-Munawar:sejarah dan perkembangan pemikiran hukum islam
-Harun Asfar:konsep spiritual islam sebagai pencegah gejolak perubahan sosial
-Adang asdari:adab Tartil Al-Qur'an Wa Al-Istima'llaili

Vol.XIX, No.3, 2002
-Anwar ibrahim tentang masyarakat multiras(problem dan solusi): Sudarnoto abdul Hakim
-Al-wahdat al-muthlaqah(puncak filsafat-sufistik ibn sab'in): yunasril ali
-Zakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat(upaya memahami kembali makna dan hakikat zakat): didin hafidhuddin
-Manajemen konflik (mengeola konflik dengan pendekatan menang-menang): suhaimi
-penerapan hermeneutik dalm memahami al-qur'an: harun asfar
-analisis semantik terhadap terma miskin: abdul ghofar
-amar ma'ruf dalam perspektif al-qur'an dan sunnah (tinjauan psikologi): elidar husain

Vol.23, No.2, 2006
-Simbolisme dan mistisisme dalam wayang: hamid nasuhi
-Membangun budaya antikorupsi melalui pendekatan sosial-keagamaan: halid alkaf
-Dialog pluralisme agama: telaah sufistik konsep wahdat al-adyan: achmad gholib
-Tayangan mistik televisi dan respon kultural (suatu tinjauan sosiologi komunikasi): heldi dan alfitri
-Penetapan awal bulan qomariyah (melacak pemikiran hisab di kalangan fukaha dan muhammadiyah: maskufa
-Saksi perempuan dalam perspektif para musafir: anshori
-Pandangan islam dalam demokrasi pendidikan john dewey: ali nurdin
-Hubungan sikap guru terhadap profesi dan penguasaan materi pembelajaran dengan kemampuan membuat alat ukur tes prestasi belajar: masan AF
-Pengujian pigmen monascus purpureus went tistr 3090 sebagai pengganti zat warna dan nitrit dalam bahan pangan: nani radiastuti
-Menelusuri pemahaman ayat keenam surat al-ma'isah (kajian kebahasaan): Tgk.H. azman ismail
-syaikh abdul muhyi (sufi dari priangan): wiwi siti sajaroh

No.38, Th.XV, 1999/2000
-Teologi islam dan intelektual muslim: muslim nasution
-Eko-feminisme/feminismespiritual (seebuah gagasan): noryamin aini
-The social, economic and cultural aspects of timur's reign: udjang tholib
-Respon abdurrauf singkel terhadap kontroversi doktrin wujudiyah (kasus aceh abad 17): oman fathurrahman
-Takhrij hadist tentang perintah shalat bagi anak kecil: syamsuri
-Titik lemah pengadilan dalam islam (kajian qur'an dan hadits): abdul haris
-Urgensi iman dalam mengatasi stress (tinjauan psikologo islam): marjuqoh
-Istihsan abu hanifah (titik temu antara al-syafi'i dan abu hanafi mengenai istihsan): A.M. hidayatullah

Vol.23, No.3, 2006
-Kolonialisme dan kristenisasi di indonesia (dua sisi mata uang yang tak terpisahkan : suatu tinjauan sejarah): ansari
-Proses islamisasi penduduk indonesia dalam perspektif sejarah: didin saepudin
-Potret pemikiran dan gerakan tasawuf (tarekat) di indonesia kontemporer: syahrul a'dam
-Penciptaan alam raya dalam perspektif al-qur'an: andi rosadisastra
-Euthanasia dalam perspektif hadis nabi saw: abd wahid
-Bela negara dalam perspektif hukum positif dan hukum islam: odjo kusnara n.
-Melacak tradisi perdamaian pesantren: badrus sholeh
-Pendidikan dalam perspektif imam syafi'i: jejen musfah
-Perhatian orangtua dan motivasi belajar siswa: supardi
-Efektivitas komunikasi kelapa sekolah dalam kegiatan supervisi pndidikan: nurochim

Vol.XVIII, No.1, 2001
-Eksistensi hukum islam dalam sistem hukum mesir dewasa ini: masykuri abdillah
-Pengembangan ilmu pengetahuan dan sastra di masa dinasti mamalik: fathurrahman rauf
-Lahitnya naskah-naskah jawa yang bernuansa keislaman: suwarno imam s.
-Konsepsi islam tentang realitas: S. hamdani
-Teori politik al-mawardi dalam kitab al-ahkam al-sulthaniyyah: a. akrom malibary
-Gerakan militer khalifah 'umar ibn al-khaththab: syarifah syafe'i
-Harun nasution dan pengembangan IAIN jakarta: achmad gholib

Vol.23, No.1, 2006
-Between adat and islamic law of inheritance (indonesian case): asep saepudin jahar
-Kebebasan beragama dalam islam dan praktiknya di negara-negara islam: andi faisal bakti
-Menengok barat, mengembangkan tradisi ilmiah di indonesia: muhamad ali
-Dimensi sosial pemahaman al-qur'an M. dawan raharj: kusmana
-Tanggapan pembaca terhadap sastra kitab matalib al-salikin karya syaikh yusuf al-makassari: titi farhana
-Model pengembangan pembelajaran mufradat: muhbib abdul wahab
-Islam dan pluralisme agama (merangkai perbedaan, merayakan perdamaian): media zainul bahri
-Konsep al-qur'an tentang komunikasi antara allah dan manusia: suhaimi
-Aliran-aliran sastra dalam sastra arab (dari periode umru' al-qais hingga najib mahfuzh: sukron kamil
-Islam (landasan ideal kebudayaan melayu minangkabau): mahdi bahar
-Persepsi moral dalam ekonomi islam: abdul rouf

Vol.23, No.4, 2006
-Gerakan salafi di indonesia (dari muhammadiyah sampai laskar jihad): jajang jahroni
-MMI dan penegakan syariat islam di indonesia: din wahid
-Gerakan demonstrasi anti utsman ibn affan (konflik politik internal umat yang berkelanjutan): murodi
-Konsep dan praktik syura dalam politik islam: idris thaha
-Putting all cards on the table (trust as a factor in the war againt terror): bahtiar effendy
-Tinjauan teoritis kebijakan publik: haniah hanafie
-Model pengembangan pembelajran qawa'id (nahwu dan sharaf): muhbib abdul wahab
-Pencurian dalam pandangan hukum isalm: mardani
-Dari tarbiyah hingga tabayyun (makna konsep pendidikan islam): ue suryadi
- Vol. 29, no. 2, 2012


Ketersediaan
JR00026JR 2X0.05 Vol.XIX, No.3, 2002Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
JR00057JR 2X0.05 Vol.XVIII, No.1, 2001Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
JR00041JR 2X0.05 ol.23, No.1, 2006;Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
JR00015JR 2X0.05 Vol.23, No.2, 2006Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
JR00088JR 2X0.05 Vol.23, No.4, 2006Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
JR00076JR 2X0.05 Vol.23, No.3, 2006Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
JR00017JR 2X0.05 No.38, Th.XV, 1999/2000Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
JR01107JR 2X0.05 Vol.XVI,No.4/1999Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Storage
JR01106JR 2X0.05 No.35,Th.xv,1998-1999Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Storage
JR01082JR 2X0.05 No.35,Th.xv,1998-1999Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
JR01356JR 2X0.05 No.36,Th.xv,1998-1999Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
JR160101JR 2X0.05 MIM -Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
JR1601632X0.05 MIM -Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
2X0.05 MIM -
Penerbit
Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
08545138
Klasifikasi
2X0.05
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar